Czy muszę oczekiwać na odpowiedz od GIS na notyfikację?

GIS, czyli Główny Inspektor Sanitarny to, zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia, organ administracyjny, który należy powiadomić, chcąc wprowadzić na rynek suplement diety. Notyfikacja GIS jest obligatoryjna, a za niedopełnienie tego obowiązku grożą sankcje prawne. Procedura powiadomienia została opisana szczegółowo w art. 29 wyżej wymienionej ustawy. Zgodnie z nim:

  • notyfikacji w GIS podlegają suplementy diety po raz pierwszy wprowadzane do obrotu na terytorium RP,
  • powiadomienie następuje drogą elektroniczną – poprzez wypełnienie stosownego elektronicznego formularza i podpisanie go elektronicznie (również przez ePUAP) bądź przesłanie pocztą do siedziby Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
  • w powiadomieniu należy zawrzeć informacje, takie jak m.in.: nazwa produktu i producenta, pełen skład produktu, jego postać, wzór oznakowania oraz kwalifikacja prawna.

Jako że suplementy diety nie są produktami leczniczymi , nie ma potrzeby ich rejestrowania czy uzyskiwania pozwolenia. Oznacza to, że nie ma konieczności oczekiwania na odpowiedź na notyfikację. Warto jednak pamiętać, że GIS może wszcząć postępowanie wyjaśniające lub zakwestionować zgodność suplementu diety z prawem polskim lub europejskim.

Odpowiedź z Głównego Inspektoratu Sanitarnego może przyjść po wielu miesiącach od złożenia powiadomienia. Tak długie oczekiwanie może być dla produkującego lub sprzedającego suplementy diety zbyt długie i niekorzystne z biznesowego punktu widzenia. Dlatego, aby uniknąć nadmiernych trudności przy wprowadzaniu suplementu diety na rynek warto skonsultować swoje działania z wyspecjalizowanym w prawie żywnościowym radcą prawnym.