Kancelaria Prawa Medycznego

Szybki rozwój medycyny jako nauki, w tym różnych metod diagnostycznych i terapii oraz innych nieznanych dotychczas dziedzin takich jak: transplantacja, sztuczna prokreacja czy inżynieria genetyczna stawia zarówno współczesnego lekarza jak i pacjenta przed problemami, które nie mogłyby się zrodzić jeszcze kilka lat temu. Lekarz musi sprostać wszystkim obowiązkom wynikającym m.in. z ustawy o zawodzie lekarza, o prawach pacjenta czy ustawy o działalności leczniczej oraz licznych wydanych na ich podstawie aktach wykonawczych. Zawiłość obecnych regulacji i ciągłe zmiany przepisów sprawiają, że sprawy medyczne wymagają profesjonalnego wsparcia prawnego. Nieodzownym elementem działalności w służbie zdrowia jest pomoc prawna dla lekarzy. Znajomość regulacji prawnych w tym obszarze wymaga wsparcia i wiedzy specjalisty określanego obecnie, jako prawnik medyczny.

Rynek usług zdrowotnych stawia wymagania nie tylko dla lekarzy, ale i dla ich doradców. Zalicza się do nich adwokat i radca prawny, których specjalnością jest prawo medyczne oraz znajomość specyfiki tej branży. W rozwiązywaniu problemów zawodowych niezbędna jest zarówno wiedza z zakresu szeroko pojętego prawa medycznego jak i długoletnia praktyka. Jej efektem jest bowiem doświadczenie, zdobywane podczas realizacji zleceń dla lekarzy, jakie obejmuje pomoc prawna dla gabinetów lekarskich i klinik. Od podmiotów, których specjalnością i zarazem obowiązkiem jest obsługa prawna lekarzy wymaga się także znajomości uwarunkowań prawno-ekonomicznych sektora medycznego.

Spory o błędy lekarskie skupiają się wokół tak istotnych wartości jak zdrowie i życie człowieka. Pacjent może pozwać lekarza do sądu cywilnego, złożyć zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa, jak również złożyć skargę do rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Ten z kolei wszczyna postępowanie przed sądem lekarskim. Obecnie pacjenci dość często wykorzystują orzeczenia sądów karnych i sądów lekarskich a także zebrane w tych postępowaniu dowody (m.in. opinie biegłych) do postępowań przed sądem cywilnym. Wieloletnie postępowanie sądowe nie zawsze kończy się pozytywnym rozstrzygnięciem dla powoda (tj. lekarza lub podmiotu leczniczego). Stawia to nie tylko przed lekarzami, ale i przed kadrą zarządzającą nowe wyzwania związane z oceną tych spraw.

Pomoc prawna dla lekarzy obejmuje wiele aspektów pracy w służbie zdrowia oraz związanych z nią problemów. Radca prawny lub adwokat, który doskonale zna prawo medyczne i wie, jak wykorzystać je w praktyce, jest szansą dla lekarza pozwanego za błędy lekarskie. Często są one bowiem efektem przypadku, a nie zaniedbania lub braku odpowiedniej wiedzy. Prawnik medyczny reprezentuje lekarza zarówno przed sądem zawodowym jak i cywilnym. Postępowanie przed sądem lekarskim dotyczy również placówek medycznych, dlatego jedną z dziedzin wsparcia, którą oferuje kancelaria prawa medycznego jest pomoc prawna dla klinik.

Poza sprawami sądowymi obsługa prawna lekarzy odnosi się również do świadczenia usług doradczych w różnych kwestiach spornych. Radca prawny reprezentuje lekarza przed organami samorządu medycznego, zajmuje się przeciwdziałaniem konsekwencjom naruszenia dóbr osobistych, doradza w sprawach etyki zawodowej czy bezpiecznej współpracy z firmami farmaceutycznymi. Wykorzystując prawo medyczne nie tylko rozwiązuje już powstałe problemy, ale również pomaga im zapobiegać.

Dzięki wąskiej specjalizacji nasza kancelaria prawa medycznego zapewni Państwu kompetentną pomoc, popartą wiedzą i odpowiednim doświadczeniem.

Oferta dla lekarzy:

- pomoc prawna w zakresie kontaktów i sporów z pacjentami, w tym prowadzenie negocjacji ugodowych i mediacji z pacjentem
- pomoc na etapie przedprocesowym oraz prowadzenie sporów sądowych (procesów) w zakresie odpowiedzialności cywilnej lekarzy
- pomoc prawna w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej, zarówno na etapie postępowania przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej, jak i podczas postępowań przed sądami lekarskimi
- pomoc prawna podczas postępowań przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Oferta dla gabinetów lekarskich/stomatologicznych i klinik:

- pomoc prawna przy tworzeniu - pomoc w przygotowaniu prawidłowej dokumentacji, w tym statutu, wpis do rejestru
- pomoc prawna w zakresie kontaktów i rozliczania świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia
- pomoc prawna w zakresie eksperymentu medycznego
- pomoc prawna dot. kontaktów i sporów z pacjentami, w tym prowadzenie postępowań sądowych
- pomoc prawna przy tworzeniu umów z lekarzami pracującymi lub współpracującymi
- reprezentacja podczas negocjacji biznesowych, sporów z kontrahentami
- reprezentacja podczas postępowań sądowych w sprawach cywilnych
- pomoc prawna z zakresu przygotowania prawidłowej dokumentacji medycznej wymaganej przy udzielaniu świadczeń medycznych, w szczególności:
a) konsultacji i projektowanie umów z pacjentami
b) informacji kierowanych do pacjenta, zwłaszcza w zakresie świadomej zgody na zabieg

Nie świadczymy pomocy prawnej dla pacjentów.