Pomoc prawna w zakresie nieruchomości rolnych

1. Pomoc prawna w zakresie kupna, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych, w szczególności:
- badanie stanu prawnego nieruchomości (analiza zapisów ewidencji gruntów, planów zagospodarowania przestrzennego, księgi wieczystej oraz innych istotnych dokumentów)
- zapewnienie zgodnego z prawem przeniesienia własności nieruchomości rolnej, dzięki czemu nabywca/zbywca przeprowadzą transakcję zgodnie z obowiązującymi przepisami pomimo obowiązujących restrykcji
- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zgody na nabycie/zbycie nieruchomości rolnej. Od tego jakie dokumenty przedłożone zostaną urzędnikowi rozpatrującemu wniosek o nabycie nieruchomości rolnej zależy możliwość przeniesienia jej własności.
- pomoc prawna w zakresie dzierżawy nieruchomości rolnych z uwzględnieniem obowiązujących regulacji (zapewnienie skutecznej możliwości pierwokupu nieruchomości przez dzierżawcę)
2. Obsługa prawna osób kupujących/dzierżawiących nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa:
- reprezentacja przed Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w zakresie postępowań przetargowych na dzierżawę/nabycie nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
- pomoc prawna dla osób dzierżawiących grunty Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (przedłużanie umów, zmiana czynszu dzierżawnego)
3. Prowadzenie spraw w zakresie scalania i wymiany gruntów rolnych
4. Pomoc prawna przy wyłączaniu gruntów z produkcji rolnej (odrolnienie gruntów)

Pomoc prawna w zakresie nieruchomości

- reprezentacja przed organami publicznymi w ramach procedur planistycznych. Zmiana planu wiąże się zazwyczaj z ograniczeniem prawa własności, a tym samym możliwości korzystania z nieruchomości w dotychczasowy sposób. Podobnie istotna dla właściciela nieruchomości jest możliwość wpływania na treść planów zagospodarowania przestrzennego poprzez inicjowanie jej zmiany
- sprawy z zakresu prawa sąsiedzkiego, w szczególności pomoc w sprawach związanych z oddziaływaniem na nieruchomość w zakresie immisji (np. hałas, zanieczyszczenia)
- regulacja stanu prawnego nieruchomości
- obsługa prawna procesu inwestycyjnego na nieruchomościach
- obsługa prawna w zakresie rynkowego obrotu nieruchomościami - bezpieczny zakup/sprzedaż nieruchomości
- obsługa prawna uczestników obrotu nieruchomościami publicznymi - zabezpieczenie interesu prawnego podmiotów w procesie nabywania nieruchomości znajdujących się w zasobach gminy/powiatu/województwa/Skarbu Państwa.