Zespół ds. Suplementów Diety

 
Zespół do spraw Suplementów Diety jest organem opiniodawczo-doradczym Głównego Inspektora Sanitarnego działającym na podstawie art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Funkcjonuje w ramach Rady Sanitarno-Epidemiologicznej.
Wśród zadań Zespołu znajduje się także „wsparcie merytoryczne i naukowe Głównego Inspektora Sanitarnego przy wyjaśnianiu okoliczności dotyczących produktów objętych powiadomieniem, o których mowa wart. 30 ust. 1ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, poprzez opracowywanie pisemnych opinii w formie uchwał podejmowanych większością głosów członków Zespołu”.
O ile Zespół przez dugi czas był ciałem doradczym tylko na papierze to od 2019r. zaczął systematycznie wydawać uchwały dotyczące przede wszystkim porcji dziennych oraz ostrzeżeń jakie powinny zostać umieszczone na etykiecie produktu. Uchwały dotyczą głównie witamin i składników mineralnych, ale parę zostało poświęconych substancjom ziołowym – aloesowi, izoflawonom czy morwie białe. Uchowały budzą duże kontrowersje wśród przemysłu. Przykładowo maksymalny poziom witaminy D został określony na 2000 IU (50 mcg), co biorąc pod uwagę powszechny niedobór tej witaminy w polskim społeczeństwie budzi zdziwienie. Uchwały nie mają mocy prawnej sensu stricte, gdyż nie są aktem prawnym, ale maja bardzo dużą moc odziaływania. GIS bierze je pod uwagę przy rozpatrywaniu notyfikacji. Stają się także merytoryczną podstawą zakazu wprowadzania produktów do obrotu.