- Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski, kierunek prawo (1996-2001)
- Radca prawny od 2006 roku, wpisana na listę radców prawnych pod numerem: WA 5833, ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (2001 - 2005)
- członek komisji egzaminacyjnych podczas egzaminów zawodowych radców prawnych
Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie od 2001 r. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze kluczowych organów administracji publicznej.
Pracując w Departamencie Prawnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a wcześniej Departamencie Prawnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, była odpowiedzialna m.in. za sporządzanie opinii prawnych na potrzeby wewnętrzne urzędu, opiniowanie i opracowywanie projektów umów i innych dokumentów, w tym w ramach procedury udzielania zamówień publicznych, reprezentowałam Prezesa Rady Ministrów i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych i administracyjnych.
Od 2011 r. w ramach własnej praktyki świadczy obsługę prawną dla podmiotów prywatnych (m.in. z branży budowlanej, hotelarskiej, handlowej, meblowej, spożywczej) oraz podmiotów należących do sektora finansów publicznych (agencja rządowa, spółka Skarbu Państwa z branży energetycznej, samorządowy zakład budżetowy). Zajmuje się między innymi sporządzaniem i opiniowaniem projektów umów zawieranych przez Klientów, a także opiniowaniem umów w trakcie ich realizacji w związku z problemami powstałymi na tle ich stosowania, doradztwem z zakresu prawa pracy, prawa autorskiego, prawa zamówień publicznych, reprezentowaniem Klientów przed sądami powszechnymi. Była m.in. pełnomocnikiem procesowym w kilkudziesięciu procesach cywilnych dotyczących popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji, jak również w innych sprawach gospodarczych, w tym dotyczących nienależytego wykonywania zobowiązań umownych. Posiada także doświadczenie procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy.
Zajmuje się między innymi:
• kompleksowym doradztwem prawnym, w tym w szczególności z zakresu prawa cywilnego, handlowego, autorskiego, zamówień publicznych, prawa pracy i prawa konkurencji;
• tworzeniem, opiniowaniem i negocjowaniem umów handlowych;
• przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do udzielenia zamówienia publicznego;
• sporządzaniem wewnętrznych aktów prawnych, t.j. np. statuty, regulaminy, zarządzenia;
• rozwiązywaniem problemów i sporów na linii pracodawca-pracownik;
• zastępstwem procesowym w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz w postępowaniach administracyjnych