- Dyplom lekarza medycyny otrzymany na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie 1993
- Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski, kierunek prawo 1996
- Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji (2001- 2005);
- Doktorat: Wprowadzanie do obrotu żywności genetycznie zmodyfikowanej. Aspekty prawne. obroniony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, promotor: prof. dr. hab. M. Korzycka- Iwanow (2006)
- Radca prawny od 2013. roku, wpisana na listę radców prawnych pod numerem WA 9867
- Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie
- Absolwentka wielu podyplomowych studiów z zakresu prawa medycznego: Podyplomowego Studium Prawa dowodowego Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Podyplomowych Studium Bioetyki i Prawa Medycznego Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego; Podyplomowych Studiów Prawa Karnego Materialnego i Procesowego na Uniwersytecie Jagiellońskim, Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w zakresie Zarządzania Funduszami Ubezpieczeń Zdrowotnych; Podyplomowego Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny;
- Starszy wykładowca w Zakładzie Ekonomiki, Prawa i Zarządzania Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego od 2003 roku, gdzie prowadzi wykłady i szkolenia dla lekarzy oraz programy badawcze m.in. "Analiza rozstrzygnięć prawnych dotyczących błędów medycznych" w sądach cywilnych;
Specjalizuje się w prawie cywilnym i administracyjnym dotyczącym ochrony zdrowia, w szczególności zajmuje się odpowiedzialnością zawodową lekarzy w zakresie postępowania przed Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej oraz sądami lekarskimi i Naczelnym Sądem Lekarskim.
Jest autorką wielu artykułów i opracowań na temat zdrowia publicznego w tym także szeroko pojętego prawa medycznego.
Wybrane publikacje:
Rozdziały w książkach:
1. Specyfika opinii biegłego w odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Aktualne orzecznictwo i badania własne. W: Aktualne problemy przemian systemu ochrony zdrowia w Polsce./[red.nuk.] Monika Urbaniak, Rafał Staszewski, Poznań 2017
2. Sekcja zwłok jako szczególny rodzaj interwencji medycznej. W: Problematyka umierania i śmierci w perspektywie medyczno - kulturowej. / [red.nauk.] Jan Hartman, Marta Szabat, Warszawa, 2016
3. Zgoda pacjenta małoletniego w przypadku interwencji medycznej. Rola sądu opiekuńczego. W: Wybrane elementy opieki zdrowotnej. / [red. nauk.] Renata Rasińska, Maria Danuta Głowacka, Poznań: Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu, 2016
4. Opinia biegłego lekarza w procesach o błąd w sztuce w świetle orzecznictwa sądów cywilnych i badań własnych. W: Rola biegłego w postępowaniach sądowych. / [red.] Łukasz Błaszczak, Krystian Markiewicz, Wrocław 2016
5. Odpowiedzialność podmiotu leczniczego strategią ograniczenia nieprawidłowości zarządczych. W: Zarządzanie progresywne zdrowiem. Kierunki, strategie, metody/ [red. nauk.] Violetta Korporowicz, Warszawa 2015
6. Opinie biegłych lekarzy w nowym k.p.k.. W: Nowe karne prawo dowodowe. /[red.] Teresa Gardocka, Dariusz Jagiełło, Warszawa 2015
7. Prywatna opinia biegłego lekarza w postępowaniu karnym. Analiza obecnie obowiązujących i projektowanych przepisów. W: Szkice o nowym modelu procesu karnego. / /[red.] Teresa Gardocka, Mariusz Jakubiak, Warszawa 2014
8. Dokumentacja medyczna lekarza psychiatry. W: Prawo medyczne dla lekarzy psychiatrów. / [red.] Anna Jacek, Emilia Sarnacka, Wydawnictwo Difin SA, 2014

Artykuły
1. Zdrowie publiczne w regulacjach Unii Europejskiej. Postępy Nauk Medycznych, 2016; 29; (5); 322-326
2. Wybrane rozwiązania prawne w obszarze zdrowia publicznego w Norwegii, Hiszpanii i Czechach. Postępy Nauk Medycznych: 2016; 29; (5); 332-336 (współautorstwo z Anna Augustynowicz)
3. Udział rodziców w procesie diagnostyczno-terapeutycznym dziecka. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 2016; 25; (1); 244-251
4. Obligatory vaccinations as a tool for public health. Tytuł równoległy: Obowiązkowe szczepienia ochronne jako narzędzie zdrowia publicznego. Postępy Nauk Medycznych: 2016; 29; (5); 356-360; (współautorstwo z Anna Augustynowicz)
5. Lekarz przed komisją do spraw zdarzeń medycznych. Szkody medyczne. Medical Maestro Magazine. 2015(1):78-82, wydanie specjalne: Prawo dla Medycyny
6. Lekarz w postępowaniu przed komisją do spraw zdarzeń medycznych. Praktyka Lekarska (Miesięcznik dla lekarzy i menedżerów POZ). 2015(114):30
7. Postępowanie dowodowe w zakażeniach szpitalnych. Medical Maestro Magazine. 2015(1):97-99 wydanie specjalne
8. Ryzyko zakażenia w gabinecie kosmetycznym - konsekwencje cywilnoprawne. Kosmetologia Estetyczna. 2015,4(3):296-300
9. Zadania samorządów terytorialnych w ochronie zdrowia, krajowe strategie, plany i programy zdrowotne. W: Prawne i społeczne problemy samorządu terytorialnego. Wyd. 1.- Warszawa: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie, 2015.- 173-184 978-83-64568-10-7