- Diplom mit dem Titel Ärztin, erworben an Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie (Medizinische Fakultät der Medizinischen Akademie Warschau) 1993
- Absolventin Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski (Fakultät für Recht und Verwaltung, Universität Warschau), Fachrichtung: Recht 1996
- Absolventin des postgradualen Studiums an Wydział Prawa i Administracji (Fakultät für Recht und Verwaltung) (2001- 2005);
- Dissertation: Wprowadzanie do obrotu żywności genetycznie zmodyfikowanej. Asppekty prawne. (Inverkehrbringen von gentechnisch veränderten Lebensmitteln. Rechtliche Aspekte), verteidigt an der Fakultät für Recht und Verwaltung der Universität Warschau (Uniwersytet Warszawski), Betreuerin: prof. dr. hab. M. Korzycka- Iwanow (2006)
- Rechtsbeistand seit 2013, eingetragen in das Verzeichnis der Rechtsbeistände unnter der Nummer WA 9867 - Abgeschlossener Rechtsrefendariat für Rechtsbeistände bei der Okręgowa Izba Radców Prawnych in Warszawa
(Bezirksrechtsbeistandskammer Warschau);
- Absolventin zahlreicher postgradualer Studiengänge in Medizinrecht: Podyplomowe Studium Prawa dowodowego Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego (Postgraduales Studium Beweisrecht, Kardinal-Stefan-Wyszyński-Universität), Podyplomowe Studium Bioetyki i Prawa Medycznego Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego (Postgraduales Studium Bioethik und Medizinrecht, Kardinal-Stefan-Wyszyński-Universität); Podyplomowe Studia Prawa Karnego Materialnego i Procesowego, Uniwersytet Jagielloński (Postgraduales Studium Materielles Strafrecht und Strafverfahrensrecht, Jagiellonen-Universität), Studia Podyplomowe an der Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości, Zarządzanie Funduszami Ubezpieczeń Zdrowotnych (Postgraduales Studium an der Hochschule für Versicherungswesen und Bankwirtschaft; Verwaltung mit Gesubndheitsfonds); Podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny (Postgraduales Studium Medizinrecht, Bioethik und medizinische Soziologie);
- Oberhochschullehrerin, Zakład Ekonomiki, Prawa i Zarządzania Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (Lehrstuhl für Betriebswirtschaftskunde, Recht und Verwaltung, Hochschule für öffentliche Gesundheit, Medizinisches Zentrum der postgradualen Bildung) seit 2003, wo sie Vorträge und Schulungen für Ärzte hält und Forschungsprogramme führt, wie "Analiza rozstrzygnięć prawnych dotyczących błędów medycznych w sądach cywilnych“ (Analyse von rechtlichen Entscheidungen über medizinische Fehler in Zivilgerichten); Sie spezialisiert sich auf das Zivil- und Verwaltungsrecht im Bereich des Gesundheitsschutzes, insbesondere befasst sie sich mit der beruflichen Haftung von Ärzten im Rahmen von Verfahren vor Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej (Arzthaftungsbeauftragter) und vor den medizinischen Gerichten sowie Naczelny Sąd Lekarski (Oberstes Medizinisches Gericht).
Sie ist Verfasserin zahlreicher Artikel und Studien zur öffentlichen Gesundheit, einschließlich des Medizinrechts im weitesten Sinne.
Ausgewählte Veröffentlichungen
Kapitel in Büchern:
1. Specyfika opinii biegłego w odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Aktualne orzecznictwo i badania własne. (Spezielle Rolle des Gutachtens eines Sachverständigen in Rahmen der beruflichen Haftung von Ärzten. Aktuelle Rechtsprechung und eigene Studien) In: Aktualne problemy przemian systemu ochrony zdrowia w Polsce.(Aktuelle Probleme der Veränderungen im Gesundheitswesen in Polen) /[wissenschaftliche Redaktion] Monika Urbaniak, Rafał Staszewski, Poznań 2017
2. Sekcja zwłok jako szczególny rodzaj interwencji medycznej. (Obduktion als eine spezifische Art des medizinischen Eingriffs) In: Problematyka umierania i śmierci w perspektywie medyczno - kulturowej. (Fragen zum Sterben und Tod aus medizinischer und kultureller Sicht) /[wissenschaftliche Redaktion] Jan Hartman, Marta Szabat, Warszawa, 2016
3. Zgoda pacjenta małoletniego w przypadku interwencji medycznej. Rola sądu opiekuńczego. (Einwilligung eines minderjährigen Patienten bei einem medizinischen Eingriff. Rolle eines Vormundschaftsgerichts) In: Wybrane elementy opieki zdrowotnej. (Ausgewählte Elemente der Gesundheitsversorgung) /[wissenschaftliche Redaktion] Renata Rasińska, Maria Danuta Głowacka, Poznań: Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu, 2016
4. Opinia biegłego lekarza w procesach o błąd w sztuce w świetle orzecznictwa sądów cywilnych i badań własnych. (Ärztliches Sachverständigengutachten in Verfahren wegen ärztlicher Kunstfehler im Kontext der Rechtsprechung von Zivilgerichte und eigener Studien) In: Rola biegłego w postępowaniach sądowych (Rolle eines Sachverständigen in gerichtlichen Verfahren) / [Redaktion] Łukasz Błaszczak, Krystian Markiewicz, Wrocław 2016
5. Odpowiedzialność podmiotu leczniczego strategią ograniczenia nieprawidłowości zarządczych. (Die Verantwortung von Gesundheitseinrichtungen als eine Strategie zur Reduzierung von Managementfehlern) In: Zarządzanie progresywne zdrowiem. Kierunki, strategie, metody.(Progressives Gesundheitsmanagement. Richtungen, Strategien, Methoden.) /[wissenschaftliche Redaktion] Violetta Korporowicz, Warszawa 2015
6. Opinie biegłych lekarzy w nowym k.p.k.. (Ärztliches Sachverständigengutachten in der neuen polnischen Strafprozessordnung (k.p.k.)) In: Nowe karne prawo dowodowe. (Neues Strafbeweisrecht) /[Redaktion] Teresa Gardocka, Dariusz Jagiełło, Warszawa 2015
7. Prywatna opinia biegłego lekarza w postępowaniu karnym. Analiza obecnie obowiązujących i projektowanych przepisów. (Persönliche Stellungnahme eines Arztes als Sachverständiger im Strafverfahren. Analyse der geltenden und entworfenen Vorschriften) In: Szkice o nowym modelu procesu karnego. (Studien zu einem neuen Modell des Strafprozesses) / [Redaktion] Teresa Gardocka, Mariusz Jakubiak, Warszawa 2014
8. Dokumentacja medyczna lekarza psychiatry. (Medizinische Unterlagen eines Facharztes für Psychiatrie) In: Prawo medyczne dla lekarzy psychiatrów. (Medizinrecht für Fachärzte für Psychiatrie) / [Redaktion] Anna Jacek, Emilia Sarnacka, Wydawnictwo Difin SA, 2014
Artikel
1. Zdrowie publiczne w regulacjach Unii Europejskiej. (Öffentliche Gesundheitsvorsorge in Regelwerken der Europäischen Union) Postępy Nauk Medycznych, 2016; 29; (5); 322-326
2. Wybrane rozwiązania prawne w obszarze zdrowia publicznego w Norwegii, Hiszpanii i Czechach. (Ausgewählte rechtliche Lösungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit in Norwegen, Spanien und der Tschechischen Republik) Postępy Nauk Medycznych: 2016; 29; (5); 332-336 (Mitverfasserin: Anna Augustynowicz)
3. Udział rodziców w procesie diagnostyczno-terapeutycznym dziecka. (Rolle von Eltern im diagnostischen und therapeutischen Prozess der Kindes) Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 2016; 25; (1); 244-251
4. Obligatory vaccinations as a tool for public health. Paralleltitel: Obowiązkowe szczepienia ochronne jako narzędzie zdrowia publicznego. (Obligatorische Impfungen als Maßnahme für die öffentliche Gesundheit) Postępy Nauk Medycznych: 2016; 29; (5); 356-360 (Mitverfasserin: Anna Augustynowicz)
5. Lekarz przed komisją do spraw zdarzeń medycznych. Szkody medyczne. (Ein Arzt vor einem Ausschuss für medizinische Ereignisse. Medizinische Schäden) Medical Maestro Magazine. 2015(1):78-82, Sonderausgabe: Prawo dla Medycyny (Recht für Medizin)
6. Lekarz przed komisją do spraw zdarzeń medycznych. Praktyka Lekarska. (Ein Arzt vor einem Ausschuss für medizinische Ereignisse. Arztpraxis) 2015(114):30
7. Postępowanie dowodowe w zakażeniach szpitalnych. (Beweisaufnahme bei Krankenhausinfektionen) Medical Maestro Magazine. 2015(1):97-99, Sonderausgabe
8 Ryzyko zakażenia w gabinecie kosmetycznym - konsekwencje cywilnoprawne. (Infektionsrisiko in einem Schönheitsstudio - zivilrechtliche Folgen) Kosmetologia Estetyczna. 2015,4(3):296-300
9. Zadania samorządów terytorialnych w ochronie zdrowia, krajowe strategie, plany i programy zdrowotne. (Aufgaben von Einheiten der kommunalen Selbstverwaltung im Bereich Gesundheitswesen, nationale Gesundheitsstrategien, -pläne und -programme) In: Prawne i społeczne problemy samorządu terytorialnego. (Rechtliche und soziale Probleme der kommunalen Selbstverwaltung) 1. Ausgabe, Warszawa Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (Hochschule für Unternehmertum) in Warszawa, 2015.- 173-184 978-83-64568-10-7